קבלת קהל במשרדי המועצה בימים א'- ה' 09:00-12:00 קבלת קהל במחלקת נישואין ביום א' 18:00 - 16:30, בימים ג', ה' 10:00-12:00

פרסום מכרזים

בס"ד
המועצה הדתית נצרת עילית
מרכז רסקו ת.ד. 590 טל' 04-6554354, פקס 04-6465882
דוא"ל: shimong@mdni.co.il

‏ו'/ניסן/תשע"ד
‏06/04/2014


פרסום הודעה בקשר להתקשרות לשיפוץ מקווה


ניתנת בזאת הודעה בהתאם לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993 על כוונת המועצה הדתית לנצרת עילית להתקשר בהתקשרות חוזית לביצוע שיפוץ מקווה בשכונה הדרומית (רח' יזרעאל). ההתקשרות תעשה עם מי שתורם ממקורותיו סכום של 500,000 ₪ או מחצית מעלות השיפוץ, הגבוה מבניהם.

תורם רשאי לפנות למועצה הדתית בנצרת עילית בבקשה לתרום סכום דומה.
המועצה אינה חייבת לקבל את הצעת התורם או כל הצעה אחרת לרבות הגבוהה יותר אלא לפי שיקול דעת המועצה.

בפניות נא לפנות בכתב לכתובת כמצוין בכותרת.

בכבוד רב.,

שמעון גלרון

הממונה על המועצה הדתית